• PRETRAGA IZLETA
  vrsta izleta:
  broj osoba:
 1. Uvjeti poslovanja
  Uvjeti poslovanja

  I Opće odredbe

  Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana i izleta Japodski forum j.d.o.o.  putničke agencije sastavni su dio ugovora, a uplatom akontacije Ugovaratelj / Putnik u cijelosti prihvaća iste.

  Prihvaćanjem ovog ugovora Ugovaratelj/Putnik potvrđuje da mu je ponuđeno putno i zdravstveno osiguranje. Svi podaci navedeni u Općim uvjetima predstavljaju pravnu obvezu za agenciju i putnika.

  Ugovorena cijena uključuje osiguranje putnika u prijevoznim sredstvima i objektima.

  Zaštita osobnih podataka Putnika usklađena je sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka(NN 103/03).

  Zakonski dozvoljen način izračuna eventualne promjene cijene, kao i uplata naknade putnika kod otkaza određeni su Općim uvjetima putovanja ili promidžbenim materijalom / programom za ovo putovanje. Prigovor radi nepotpunog ili neurednog izvršenja putovanja, obavezno s dokumentacijom, ulaže se najkasnije 8 dana od dana završetka putovanja.
   

  II Sadržaj ponude
  1. Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na internetu i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji osim u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).


  III Rezervacije i uplate

  2. Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju.
  Agencija stavlja na raspolaganje putniku odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi putovanja, te ga upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi paket putnog osiguranja. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke kojezahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno, a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije.
  Napomena za plaćanje bankovnom doznakom - ovaj način plaćanja odnosi se isključivo na inozemne klijente. Bankovnim transferom potrebno je prebaciti vrijednost rezervacije na račun od agencije. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi gost u cjelosti.
  Napomena za plaćanje karticom - Sva plaćanja izvršavaju se u kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune po srednjem tečaju za devize Hrvatske Narodne Banke na dan terećenja kartice. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.


  IV Boravišna pristojba

  3. Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja.

  Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. Do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka.


  V Predmet ugovora i stranke
  4. Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi organizatora putovanja i ugovaratelja putovanja odnosno treće osobe kao putnika u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika.
  5. Organizator putovanja je hrvatska putnička ili turistička agencija (dalje: agencija) koja ispunjava uvjete za pružanje turističkih usluga na temelju rješenja nadležnog državnog tijela. Agencija posrednik mora u ugovoru naznačiti u kojem svojstvu nastupa i navesti svoje podatke. U protivnom smatrat će se organizatorom putovanja i snositi sva prava i obveze kao organizator putovanja. U slučaju kad je organizator putovanja inozemna putnička agencija, domaća agencija posrednik dužna je osigurati jamčevno osiguranje kao da je riječ o aranžmanu kojeg je sama organizirala.
  6. Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. U slučaju sklapanja ovog ugovora u korist treće osobe kao putnika, tada putnik stječe vlastito i neposredno pravo prema organizatoru putovanju, koji je u obvezi ispuniti prema putniku ono što je ugovaratelj putovanja uglavio u korist treće osobe. Ugovaratelj putovanja/putnik jamči i odgovara za točnost svih podataka koje je dao organizatoru putovanja, te jamči da je u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ovlašten od putnika/stranke dati njegove/njezine osobne podatke i prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

  VI Obveze agencije
  7. Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti.
  8. Prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, organizator putovanja ili agencija posrednik stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, podastire mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza. Organizatora putovanja obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu, osim ako se ugovaratelj putovanja nije drugačije dogovorio s organizatorom putovanja zbog toga što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene podataka, a što znači da su mjerodavni članci iz ovog ugovora, a što proizlazi iz ovog ugovora.

  VII Cijena
  9. Pri sklapanju ovog ugovora, ugovaratelj putovanja je dužan uplatiti ugovorenu cijenu u punom iznosu najkasnije 6 dana prije početka putovanja, osim ako ovim ugovorom nije drugačije određeno, pa se ugovorne stranke mogu sporazumno dogovoriti o dinamici plaćanja.
  10. Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili po “fortuna” sistemu (uplaćuje se za hotel niže kategorije a koristi onaj više ako ima mjesta), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.11. Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati.
  11. Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.
  12. Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja predočiti dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu, jer ako cijena nije plaćena putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu drugačije uglavile.

  VIII Obveze organizatora kod izmjene/neispunjenja ugovorene usluge

  13. Ako organizator putovanja prije početka putovanja značajnije izmjeni program ili smještaj ili cijenu, dužan je o tome bez odgode obavijestiti putnika/ugovaratelja putovanja u pisanom obliku. U tom slučaju organizator putovanja može ponuditi putniku/ugovaratelju putovanja izmijenjeni ugovor uz naznačavanje izmjena kao i utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja.
  14. Putnik/ugovaratelj putovanja u roku 2 (dva) radna dana od dana primitka ponude iz točke 12. ovog ugovora može prihvatiti izmijenjeni ugovor o organiziranju putovanja ili odbiti izmjene. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmjene, tada se raskida ugovor bez obveze putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju je organizator putovanja u obvezi vratiti uplaćeni dio cijene za korist putnika/ugovaratelja putovanja u roku 7 (sedam) radnih dana od dana primitka obavijesti da se ne prihvaća ponuđeni zamjenski turistički aranžman.
  15. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije prihvatiti izmijenjeni ugovor, tada može na prijedlog organizatora putovanja prihvatiti zamjenski turistički aranžman. Ovaj zamjenski turistički aranžman može organizator putovanja dostaviti putniku/ugovaratelju putovanja istovremeno s ponudom Izmijenjenog ugovora (vidi točku 12. ugovora). Putnik se očituje u roku 2 (dva) radna dana od dana primitka ponude za zamjenski turistički aranžman glede prihvata zamjenskog turističkog aranžmana. Ako je cijena zamjenskog turističkog aranžmana niža, tada je organizator putovanja dužan vratiti dio cijene za korist putnika u roku od 7 radnih dana računajući od dana prihvata zamjenskog turističkog aranžmana od strane putnika/organizatora putovanja. U slučaju prihvata zamjenskog turističkog aranžmana putnik/ugovaratelj putovanja nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene ako zamijenjeni turistički aranžman ima nižu cijenu.
  16. Ako se putnik ogluši na ponudu organizatora putovanja iz točke 12. ovog ugovora, tada se smatra da nije prihvatio ponudu organizatora putovanja.
  17. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmijenjeni program ili ne prihvati ponuđeni zamjenski turistički aranžman, a ugovor o organiziranju putovanja je organizator putovanja morao izmijeniti zbog nastupa izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene, ali nema pravo na naknadu štete.
  18. Ako organizator putovanja izmijeni ovaj ugovor, a ne postoje izvanredne vanjske okolnosti koje je organizator putovanja mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada je organizator obvezan vratiti uplaćena sredstva putniku bez odgode. Dodatno, putnik ima pravo i na naknadu najviše u vrijednosti još jednog takvog aranžmana.
  19. Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik ne prihvati izmjene iz opravdanih razloga, organizator putovanja dužan je na svoj trošak omogućiti putniku povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te je dužan naknaditi štetu koju je putnik time pretrpio. Visina štete se utvrđuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela programa utvrđenih ugovorom o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je dužan naknaditi ovu štetu putniku u roku od 15 radnih dana od dana povratka putnika u mjesto polaska ili drugo mjesto s kojim se putnik suglasio, a na temelju pisanog prigovora kojeg putnik mora izjaviti organizatoru putovanja u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Organizator prigovor rješava na način i u rokovima navedenima u čl. 26 ovog ugovora. Najviši mogući iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana, ako se radi o takvom neispunjenju dijela usluge koji bitno utječe na sadržaj programa.

  IX Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

  20. U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

  21. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije datum primitka pismenog otkaza u toku radnog vremena agencije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći radni dan agencije.
  22. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, storno troškovi su slijedeći:
    - a. za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
     - b. za otkaz rezervacije od 29 -15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
      - c. za otkaz rezervacije od 14 - 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
       - d. za otkaz rezervacije od 7 - 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
        - e. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.
  23. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, storno troškovi su slijedeći:
        - a. za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
         - b. za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
         - c. za otkaz rezervacije od 21 - 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
         - d. za otkaz rezervacije od 14 - 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
          - e. za otkaz rezervacije od 7 - 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
           - f. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.
  24. Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

  25. Agencija ne nadoknađuje putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

  26. Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi uglavljenim uslugama ako je o tome obavijestio organizatora putovanja pisanim putem. Organizator putovanja prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.
  27. Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja/putnik dužni su organizatoru putovanja naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

  X Obveze putnika
  28. Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.), a ove podatke agencija ne smije prosljeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa, jer u protivnom se krši pravo na osobnost putnika.
  29. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek.
  Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne sigurnosti.

  XI Rješavanje prigovora
  30. Ako putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga, predstavnik organizatora putovanja ili davatelj usluge dužni su na prikladan način i u što kraćem roku riješiti taj prigovor ako je to moguće s obzirom na sadržaj prigovora. Ako to nije moguće putnik je dužan pribaviti potvrdu da je davatelju usluge ili predstavniku agencije izjavio prigovor koji se nije mogao zadovoljavajuće riješiti, pa putnik u roku od 8 dana po završetku putovanja ima pravo izjaviti pisani prigovor uz koji je dužan priložiti navedenu potvrdu. Ako organizator putovanja zaprimi prigovor nakon proteka 8 dana isti nije dužan razmatrati. Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno.
  Organizator putovanja je dužan donijeti pisano rješenje u povodu prigovora u roku od 14 dana po primitku istog. Organizator može odgoditi rok donošenje odluke za daljnjih 14 dana radi prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnositelja prigovora.
  Dok organizator putovanje ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, kao i arbitraže UHPA-e, a naročito davanja informacija u medije.
  31. Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost hrvatskog prava, a stranke uglavljuju nadležnost suda prema sjedištu putničke agencije.

  XII Izjava o osobnim podacima putnika
  Izričito izjavljujem da sam osobne podatke ugovaratelja i putnika stavio/stavila dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja /agenciji posredniku te dopuštam da se isti koriste u cilju zaštite mojih interesa i interesa putnika u svim poslovima koje ugovaram. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija se obvezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i od rizika oštećenja i gubitka prtljage, kao i za potrebe dragovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

   

   

 • LAG LIKA